header image

Thầy hướng dẫn

Chùa Việt Nam đã trải qua nhiều thế hệ Tăng Ni đến cư trú và hướng dẫn tu học.

Hiện nay chùa được Đại đức Thích Chánh Trí đến tạm trú và hướng dẫn Phật tử tu học.

Thầy tới Boston với mục đích chính là theo học Anh ngữ.

Năm 2011 Ban Hộ Trì cung thỉnh thầy từ chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma, nơi bảo lãnh thầy đến Mỹ.

Ngày 20 tháng 04 năm 2011 thầy chính thức về tạm trú tại chùa.

Trong một bức thư thầy nói thầy tạm trú ở chùa để giúp đạo tràng tu học, giữ gìn hương đỏ cỏ sạch và không tham dự vào một chức vụ nào.

Cũng trong một đại lễ, trước Chư Tôn Đức, thầy có phát nguyện ở lại chùa này năm năm để lượm rác nhổ cỏ và trồng hoa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Phật tử chùa Việt Nam rất hạnh phúc và vui mừng khi nghe được lời này của thầy.

Thầy sinh năm 1983 tại Vũng Tàu nhưng có nguyên quán tại Phú Lộc, Huế, Việt Nam. Thầy đã tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học tại Huế năm 2009.

Chúng con nguyện cầu thầy sức khỏe và hoàn thành con đường học vấn để tiếp tục hướng dẫn chúng con tu tập.

Đại đức Thích Chánh Trí