GĐPT Liên Hoa

Lễ Phật

Khi lễ Phật chúng ta có 7 cách lễ. Hảy chọn cho mình một cách lễ khi chúng ta lễ Phật :

1. Cầu Danh lễ
2. Ngã Mạng lễ
3. Thân Tâm Cung Kính lễ
4. Pháp Trí Thanh Tịnh lễ
5. Chánh Quán Tâm Thành lễ
6. Thật Tướng Bình Đẵng lễ
7. Biến Nhập Pháp Giới lễ

Bạn nên nhớ rằng không ai lễ Phật dúng ai cả và cũng chẳng có đúng hay sai. Cùng một đối tượng, mà người hành lễ có sự sai biệt vì Tâm mọi người có sai biệt. Khuyên rằng, đừng nên khinh ai cả cho dù người ấy đứng nhìn phật tượng, đi ngan qua hay chạy ồn ào … v.v. Nói như vậy tôi không khuyên các bạn chạy nhảy ồn ào nơi mà mọi người cho là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, nơi thờ phượng của đại chúng công cộng. “BỊ ĐÁNH RÁNG CHỊU”.

Hảy Quán lại tự Tâm mình, là mình thuộc vào thể loại nào và lễ để làm gì? Tôi tin rằng bạn sẽ được những đều chưa từng có. ; )

Đọc rồi, xin bạn đừng nghỉ vớ vẩn về tôi, nên nghỉ về mình trước. Nghỉ lung tung hư nảo bộ ráng chịu. ; )

Hẹn kỳ tới !

Comments are closed.