GĐPT Liên Hoa

Nghành Thanh

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Trực

March 29, 2013
Bậc Trực

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Trực A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử 1. Tam Bảo …Read the Rest

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Hòa

March 29, 2013
Bậc Hòa

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Hòa A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử 1. Tam Bảo …Read the Rest

Chương trình tu học tháng 4, 2013

March 26, 2013
Ban Huynh Trưởng

Chương Trình Tu Học của các Đoàn Trong tháng 4, 2013 Oanh Vũ: • Học thuộc lòng 3 điều luật …Read the Rest