GĐPT Liên Hoa

Nghành Thiếu

Chương trình tu học tháng 4, 2013

March 26, 2013
Ban Huynh Trưởng

Chương Trình Tu Học của các Đoàn Trong tháng 4, 2013 Oanh Vũ: • Học thuộc lòng 3 điều luật …Read the Rest

Ngành Thiếu: Bậc Sơ Thiện

March 24, 2013
Bậc Sơ Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English

Ngành Thiếu: Bậc Chánh Thiện

March 23, 2013
Bậc Chánh Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English

Ngành Thiếu: Bậc Trung Thiện

March 23, 2013
Bậc Trung Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English

Ngành Thiếu: Bậc Hướng Thiện

March 23, 2013
Bậc Hướng Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English