GĐPT Liên Hoa

Tu Học

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Trực

March 29, 2013
Bậc Trực

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Trực A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử 1. Tam Bảo …Read the Rest

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Hòa

March 29, 2013
Bậc Hòa

Tai lieu Tu Học Ngành Thanh Bậc Hòa A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử 1. Tam Bảo …Read the Rest

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực

March 29, 2013
Bậc Lực

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Tài Liệu Bậc Lực (Phần I) Tài Liệu Bậc Lực (Phần II)

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Định

March 29, 2013
Bậc Định

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Định

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Trì

March 29, 2013
Bậc Trì

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Trì

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Kiên

March 29, 2013
Bậc Kiên

Tai lieu Tu Học Huynh Trưởng Bậc Kiên

Chương trình tu học tháng 4, 2013

March 26, 2013
Ban Huynh Trưởng

Chương Trình Tu Học của các Đoàn Trong tháng 4, 2013 Oanh Vũ: • Học thuộc lòng 3 điều luật …Read the Rest

Ngành Thiếu: Bậc Sơ Thiện

March 24, 2013
Bậc Sơ Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English

Ngành Thiếu: Bậc Chánh Thiện

March 23, 2013
Bậc Chánh Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English

Ngành Thiếu: Bậc Trung Thiện

March 23, 2013
Bậc Trung Thiện

Chương Trình Tu Học Tài Liệu Phật Pháp Tài Liệu Phật Pháp English