Hình ảnh Xuân 2013 năm Quý Tỵ

[portfolio_slideshow id=1]

Văn Nghệ Tết cùng GĐPT Liên Hoa phấn 1

Văn Nghệ Tết cùng GĐPT Liên Hoa phấn 2

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.